Privacyverklaring

Interactiewijzer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
website: www.interactiewijzer.nl 
telefoon: +31 (0)6 4451 8079
email: verstegen @ interactiewijzer.nl (laat de spaties weg)

Persoonsgegevens die wij verwerken
Interactiewijzer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Instelling waar je werkt of studeert
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via verstegen @ interactiewijzer.info (laat de spaties weg) , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Interactiewijzer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzending van onze nieuwsbrief aan jou
– Verzending van updates over Interactiewijzer aan jou
– Je te kunnen e-mailen of telefoneren indien dit nodig is om onze dienstverlening te ondersteunen of uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Interactiewijzer neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Interactiewijzer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld óf tot je verzoek om verwijdering.

Delen van persoonsgegevens met derden

Interactiewijzer verstrekt je gegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Nieuwsbrief
Voor het versturen van nieuwsbrieven over Interactiewijzer maken wij gebruik van Laposta. We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Laposta conform de eisen van de Privacywetgeving. Voor het versturen van onze nieuwsbrief worden de naam en de e-mailadres(sen) gebruikt waarvoor je toestemming gegeven hebt op www.interactiewijzer.nl en/of www.interactiewijzer.info. Als je een nieuwsbrief van ons ontvangt, dan kan het zijn dat het nieuwsbriefprogramma van Laposta vastlegt wanneer deze geopend werd en op welke eventuele links daarin werd geklikt. Laposta deelt geen gegevens met derden. Je kunt je afmelden via de link onderaan iedere Nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Interactiewijzer gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Interactiewijzer.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar verstegen @ interactiewijzer.info (laat de spaties weg).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Interactiewijzer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een eventuele klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Interactiewijzer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via verstegen @ interactiewijzer.nl (laat de spaties weg).