Hoofdprogramma


BotsvragenlijstVerslag / Handelingsplan:

Uitgewerkt voorbeeld van een verslag / handelingsplan:


Deze tekst reikt hoofdpunten aan.

Ga na in hoeverre dit beeld verdere nuancering behoeft.

Corrigeer het verslag zonodig en vul het aan.


INTERACTIE KIND - OPVOEDER

In jouw relatie met het Peter ervaar je als belangrijkste probleem de 'tergende' opstellingen waarmee hij zich afzet tegen jou. Jijzelf neigt er bovendien duidelijk toe geïrriteerd en afwijzend te reageren op hem. Mogelijk zijn er daardoor elementen in jouw houding aanwezig, die dit interactieprobleem mede in stand houden?

Stappenplan:

Zoek in de Interactiewijzer hoofdstuk 4 op.

Ga samen met een collega na of de beschrijving van 'de situatie' uit paragraaf 6 voldoende overeenkomt met jouw probleembeleving.

Als je de beschrijving hebt gevonden die het beste aansluit bij de interactieproblematiek tussen jou en Peter, lees dan de adviezen die onder de noemer 'de aanpak' gerangschikt staan.

Voer die adviezen uit, maar zorg voor maatwerk in de specifieke situatie van Peter.

Zie de 'praktijkaanwijzingen' als aanzetten tot dergelijk maatwerk.

Evalueer samen of gestelde doelen na verloop van tijd zijn bereikt.

Overigens, het zal waarschijnlijk voorlopig niet zo 'belonend' voor je zijn om met Peter te werken. Hij geeft daarvoor (nog) te weinig positieve signalen aan jou terug. Wees daarop bedacht.


INTERACTIE KIND - ANDERE KINDEREN

Wanneer je zowel het gedrag van Peter als de reacties van de groep in aanmerking neemt, dan speelt het grootste probleem zich kennelijk af rondom een bazige, sterk zelfbepalende of egocentrische houding van hem in de groep. Veel kinderen in de groep reageren daarop met een ondergeschikte houding en dat houdt die dominante opstelling in stand. Een volgend probleem wordt gevormd door een te sterk agerende of aanvallende houding van Peter naar andere kinderen in de groep. De groep reageert daarop verdeeld. Er is echter een kleiner aantal kinderen dat duidelijk complementair reageert. Dat kan Peter dan toch bevestigen in deze opstelling. Verder speelt nog een te negativistische, mogelijk tergende of afwijkende houding van Peter in de groep. Veel kinderen in de groep irriteren zich daarom aan hem en zo kan wederzijds afwijzend gedrag in stand gehouden worden. Tekorten zijn er bij Peter duidelijk in de volgende sociale vaardigheidsgebieden:

*kunnen zorgen

*meegaand, volgzaam kunnen zijn

*kunnen afwachten

Ga verder zelf nog eens na in hoeverre de overige groepsreakties een bevorderende of belemmerende rol kunnen spelen bij deze en andere vaardigheidsgebieden.


Stappenplan:

N.B. Lever maatwerk! Pas de adviezen dus aan en reken op bijstellingen.

Het gaat er steeds om een beperkt aantal 'oefensituaties' te creëren in de groep, die Peter op dat moment de meeste kans op succes bieden.

Zoek in de Interactiewijzer (2e of 3e druk) hoofdstuk 5 op.

Lees ter oriëntatie de situatiebeschrijving uit paragraaf 8.

Van belang kan ook zijn de situatiebeschrijving uit paragraaf 7 en/of paragraaf 6.

Ga eerst na in hoeverre het gedrag van Peter mogelijk een signaal is voor specifieke problemen van deze groep. Lees daarvoor eerst het hoofdje 'De Groep' uit de bovengenoemde paragraaf (of paragrafen) en volg -indien nodig- de aanwijzingen.

Wanneer de groepssituatie geen doorslaggevende rol (meer) speelt, oefen dan stapsgewijs en in de aangegeven volgorde onderstaande vaardigheden.

Beperk je voorlopig tot de twee eerstgenoemde vaardigheidsgebieden!

Doelstellingen voor het aanleren van die vaardigheden lees je onder het hoofdje 'Het Kind' in paragraaf 8 (de ABC-strategie).

Concrete suggesties voor oefensituaties staan in hoofdstuk 5 paragraaf 9.

Te versterken (deel)vaardigheden in volgorde (zie Interactiewijzer 5.9):

leiding en advies geven:

advies kunnen geven, kunnen meedenken in het vinden van oplossingen

zorgen:

alle vaardigheden op dit gebied (o.a. zorgen, steunen, harmonieren)

volgen:

alle vaardigheden op dit gebied (o.a. 'meegaand' kunnen zijn)

zich terugtrekken:

zich kunnen afgrenzen naar andere kinderen door te zwijgen

de kat uit de boom kunnen kijken; zijn kruit droog weten te houden

zich (tijdig en op gepaste wijze) weten terug te trekken uit contacten

met kinderen

afwachten:

alle vaardigheden op dit gebied (o.a. 'afhankelijk' durven zijn)


MAATWERK

Belemmerende of compenserende factoren waarmee rekening gehouden moet worden bij het uitvoeren van het behandelbeleid:


BEHANDELBELEID

Wat worden de eerste twee concrete handelingsstappen? Door wie? Waar?


EVALUATIE-AFSPRAKEN:

Uitgebreide tekstverwerkingsmogelijkheden:

Interactiewielen:


KIND - OPVOEDER

KIND - ANDERE KINDEREN

winnen

winnen

strijden

strijden

pro-testeren

pro-testeren

terugtrekken

terugtrekken

afwachten

afwachten

volgen

zorgen

volgen

zorgen

leiden

leiden