VoorwaardenIn de subtitel staat aangegeven dat we ons richten op professionele opvoedingssituaties. Hiermee willen wij niet suggereren dat de door ons behandelde principes alleen in die situaties toegepast kunnen worden. Wel, dat verondersteld wordt dat deze in professionele situaties verantwoord en deskundig kunnen worden uitgevoerd.


Bij de opvoedingssituatie in het gezin is immers geen sprake van professioneel handelen. Er worden geen opleidingseisen gesteld en er is niet echt sprake van een systematische, planmatige aanpak. Daarbij is de betrokkenheid van de ouders op hun kind anders dan bij de professional. De relatie van de ouders met hun kind is er immers een van fundamentele betrokkenheid voor het leven en niet voor een bepaalde tijd zoals bij de professional. Zoals eerder gesteld, blijkt de BOTS-vragenlijst wel ingezet te kunnen worden als analyse-instrument door de professional om te zoeken naar verandermogelijkheden samen met de ouders in hun relatie met hun kind.


Wij hebben een professionele opvoedingssituatie op het oog die beantwoordt aan de volgende kenmerken:


Een dergelijke professionele opvoedingssituatie denken we aan te treffen in scholen voor speciaal onderwijs, dagcentra voor schoolgaande jeugd, (medische) kinderdagverblijven en uiteenlopende vormen van (semi)residentiële jeugdhulp. Echter, ook in scholen voor regulier onderwijs binnen het kader van passend onderwijs.